Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Suwałki, dnia 11 stycznia 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Zamawiający: Gmina Suwałki, ul. Świerkowa 45,16-400 Suwałki.

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na usługi  biegłych w zakresie  wykonania badań i wydania pisemnej opinii w przedmiocie  uzależnienia od alkoholu.

Nazwa zamówienia: Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania  i sporządzeniu wspólnej pisemnej opinii przez biegłych (lekarz psychiatra i psycholog  lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Określenie przedmiotu  i zakresu zamówienia:

1)      Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeprowadzeniu badania
i sporządzeniu wspólnej pisemnej opinii przez biegłych  (lekarz psychiatra i psycholog  lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Gminy Suwałki w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę.

2)      Opinia winna być sporządzona zgodnie z zasadami  określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

3)      Zamawiający zleci wykonanie wspólnej opinii odpowiednim wykonawcom wybranym w drodze niniejszego zapytania.

4)      Zamówienie będzie realizowane zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

5)      Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia  31.12.2018 r.

Wymagane oświadczenia i dokumenty

  1. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
  2. Oświadczenie o dysponowaniu lokalem, w którym będą przeprowadzone badania psychiatryczne – psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Kryterium oceny oferty

Cena  - najniższa cena brutto za wykonanie usługi psychiatrycznej lub usługi psychologicznej

 

W przypadku złożenia ofert w identycznej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

 

Forma i sposób wynagrodzenia

Za wykonanie usługi Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie od liczby przeprowadzonych badań  oraz ustalonej ceny za jedno badanie/opinię płatne na podstawie wystawionej przez Wykonawcę rachunku/faktury.

 

Oferty w kwotach brutto na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania proszę składać w terminie do  18 stycznia 2017 r.:

  1)    Pocztą na adres: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki (liczy się data 
        wpływu do Urzędu);

         2)   E-mailem na adres: psg@gmina.suwalki.pl;

         3)    Osobiście do pokoju nr 116 w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400
        Suwałki.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego. Dokumenty, które wpłyną  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

  1. Oferta

 

Wójt

(-) Tadeusz Chołko


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU