Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, awarie

Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, awarie

KARTA INFORMACYJNA
Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, awarie

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.).
2.    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).
3.    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
4.    Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.).
5.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).
6.    Uchwała Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
7.    Uchwała Nr XII/101/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.

Przy lokalizacji w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego obowiązuje następujący tryb postępowania:

Etap I – zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

1.    Wnioski o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki.

Do wniosku należy załączyć:
-     kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
-    kopię mapy dla danego terenu zawierającą informację o sposobie zagospodarowania działek sąsiednich, naniesionym projektowanym urządzeniem i granicami działek,
-     opłatę skarbową w przypadku złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłata skarbowa:
Zgodnie z częścią III ust. 44, kol. 4, pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) pozwolenie na zlokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego jest zwolnione z opłaty skarbowej.

2.    Odpowiedź zostanie udzielona w drodze decyzji administracyjnej.

Wzór wniosku do pobrania

Etap II – uzgodnienie projektu budowlanego urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

1.    Wnioski o uzgodnienie projektu budowlanego urządzeń infrastruktury technicznej należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki.
Do wniosku należy załączyć:
-     projekt budowlany,
-  w przypadku inwestycji liniowych, należy do wniosku dołączyć mapę ewidencyjną działki/działek, przez które przebiega inwestycja,
-    decyzja na lokalizację obiektów budowlanych, umieszczenia urządzeń itp. niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
-     opłatę skarbową w przypadku złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł.

2.    Odpowiedź zostanie udzielona pismem.

Wzór wniosku do pobrania.

Etap III – zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, dotyczące prowadzenia robót w pasie drogowym i umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

1.  Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym i umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki.

Do wniosku należy załączyć:
-     szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
-     zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa lub ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
-     harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku etapowego prowadzenia robót,
-     oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1.

Wykonawca zobowiązuje się:
-     przed przystąpieniem do robót uzgodnić z instytucjami, których urządzenia znajdują się w pasie projektowanych robót,
-     umożliwić dojazd w rejonie robót dla wszystkich pojazdów uprzywilejowanych,
-   oznakować rejon robót w znaki i zabezpieczenia zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego,
-     zgłosić i uzyskać zgodę na wszelkie zmiany w sprawie i terminie wykonania robót,
-   przystąpić do robót i zakończyć je w terminie określonym w pozwoleniu uzyskując potwierdzenie przyjęcia przez Urząd Gminy Suwałki (protokół przekazania odbioru).

2.    Odpowiedź zostanie udzielona w drodze decyzji administracyjnej.

Wzór wniosku do pobrania

Wzór wniosku do pobrania

Wzór oświadczenia do pobrania


1.    Za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r.

UWAGA:
-     w przypadku przekroczenia terminu wykonania robót lub zajęcie powierzchni większej niż deklarowana w niniejszym wniosku, zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości dziesięciokrotnej opłaty zajętego pasa,
-     wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za szkody mające związek z prowadzonymi robotami w czasie ich trwania oraz wskutek wad ujawnionych po ich zakończeniu,
-    wnioskodawca ponosi odpowiedzialność karno – administracyjną w przypadku prowadzenia robót niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu.


AWARIE
Zgodnie z art. 40, ust. 14 i 15 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm)
1.    Po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia zarządcę drogi i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego.
2.    Zarządca drogi określa, w drodze decyzji administracyjnej, warunki awaryjnego zajęcia pasa drogowego, oraz warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego, a także ustala wysokość opłaty zgodnie z art. 40 ust. 4 w/w ustawy.
3.   Za wejście w pas drogowy bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną zgodnie z art. 40, ust. 12 w/w ustawy.
4.    Zajmujący pas drogowy, obowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie.

Wzór zgłoszenia do pobrania

1.    Za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.), na podstawie uchwały Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku.

Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność:
-     prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót,
-    niezwłoczne zgłoszenie terminu zakończenia robót i protokolarne przekazanie terenu do Urzędu Gminy Suwałki,
-     stan techniczny nawierzchni i urządzeń w miejscu robót w okresie rocznej gwarancji,
-     wszelkie szkody i straty osób trzecich wynikłe w trakcie robót jak i w okresie gwarancyjnym,
-     wniesienie należnych opłat na podstawie decyzji Urzędu Gminy Suwałki.   


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU