Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Poradnik interesanta - Struktura organizacyjna

Poradnik interesanta - Struktura organizacyjna


Wójt Gminy Suwałki - Tadeusz Chołko
tel. +48 87 565 93 00 ; faks +48 87 565 93 45

e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl


Sekretarz Gminy - Zbigniew Mackiewicz
tel. +48 87 565 93 00
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl


Skarbnik Gminy - Danuta Małgorzata Bućko
tel. +48 87 565 93 33
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl


Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne, opłatę skarbową oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 


Bank Pekao S.A. o/Suwałki 50 1240 5891 1111 0000 5753 6152


W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i jednostki organizacyjne:

Referat ds. Organizacyjnych, Obywatelskich i Obronnych - Kierownik Zbigniew Mackiewicz
tel: +48 87 565 93 00

 • Zadania z zakresu organizacji i funkcjonowania urzędu
 • Zadania zlecone z zakresu spraw wojskowych i obronnych
 • Zadania z zakresu obrony cywilnej
 • Zadania w zakresie spraw kadrowych
 • Zadania w zakresie administracyjno-gospodarczym
 • Zadania w zakresie obsługi Wójta oraz udostępniania informacji publicznej
 • Zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i innych spraw administracyjnych
 • Obsługa Rady Gminy i jej komisji


Referat Finansowy - Kierownik Danuta Małgorzata Bućko
tel: +48 87 565 93 33, 36, 37, 76

 • Zadania w zakresie spraw księgowości podatkowej
 • Zadania w zakresie wymiaru zobowiązań pieniężnych i podatków lokalnych
 • Zadania w zakresie księgowości budżetowej
 • Zadania w zakresie księgowości budżetowej - płace
 • Zadania w zakresie księgowości budżetowej - kasa
 • Zadania w zakresie spraw księgowości budżetowej, wymiaru zobowiązań pieniężnych oraz zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym.


Referat ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych - Kierownik Alicja Przekop
tel: +48 87 565 93 51 do 54, 71
e-mail: aprzekop@gmina.suwalki.pl

 • Zadania z zakresu geodezji i gospodarki wodno-ściekowej
 • Zadania z zakresu rolnictwa
 • Zadania w zakresie ochrony środowiska
 • Zadania z zakresu utrzymania dróg, podziałów geodezyjnych i geologii
 • Zadania z zakresu gospodarki gruntami komunalnymi


Referat ds. Planowania Przestrzennego - Kierownik Katarzyna Jabłońska
tel: +48 87 565 93 44, 46, 50
e-mail: pu@gmina.suwalki.pl

 • Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej
 • Zadania z zakresu zadań urbanistycznych


Referat ds. Polityki Społeczno - Gospodarczej - Kierownik Dariusz Wojciech Saweliew
tel: +48 87 565 93 41, 42, 43
e-mail: psg@gmina.suwalki.pl; psg1@gmina.suwalki.pl; psg2@gmina.suwalki.pl; psg3@gmina.suwalki.pl;

 • Zadania w zakresie planowania strategii i kierunków rozwoju, promocji Gminy
 • Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
 • Zadania z zakresu kultury, oświaty, turystyki i sportu
 • Zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej
 • Zadania w zakresie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, decyzje o cofnięciu, wygaśnięciu zezwoleń)
 • Zadanie w zakresie planowania strategii i kierunków rozwoju, pozyskiwania środków z UE, promocji Gminy


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kierownik Beata Skrocka
tel: +48 87 565 93 47, 48, 49; +48 87 565 93 61, 62
e-mail: gops_suwalki@pro.onet.pl

 • Pomoc społeczna
 • Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna
 • Dodatki mieszkaniowe


Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół - Kierownik Irena Walendzewicz
tel: +48 87 565 93 59, 60, 62
e-mail: gzeas@gmina.suwalki.pl

 • Prowadzenie zbiorczej obsługi finansowo - księgowej, organizowanie wpłat wynagrodzeń oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
 • Sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków z osobowego funduszu płac i funduszu świadczeń socjalnych.
 • Opracowanie planów dochodów i wydatków budżetowych.
 • Opracowanie zbiorcze projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz sprawozdań i informacji z zakresu zadań oświaty.
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej przez szkoły.
 • Sygnalizowanie Wójtowi Gminy nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami finansowymi przez szkoły.
 • Nadzorowanie spraw kadrowych.
 • Nadzorowanie spraw administracyjno-gospodarczych i zaopatrzeniowych.
 • Organizowanie dowożenia dzieci do szkół.
 • Nadzorowanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie szkół.
 • Współpraca z dyrektorami w sprawach całokształtu funkcjonowania oświaty.
 • Wykonywanie innych zaleceń zleconych przez Wójta Gminy Suwałki.


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Przewodniczący Kazimierz Walijewski

 • Inicjowanie zadań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
 • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych-limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe
 • Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.


Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem

www.krzywe.com.pl

tel: +48 87 735 33 32,

tel: +48 87 735 33 35.


Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie - Tartak - Kierownik Małgorzata Lewczuk

tel: +48 87 563 90 50

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU