Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Ogłoszenie

Ogłoszenie

 

Suwałki, dnia 18 września  2012 roku

 

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) zwołuję XXIII  Sesję Rady Gminy Suwałki na dzień  25 września 2012 r. (wtorek) godz. 900  w sali Nr 22 Urzędu Gminy Suwałki ul. Kościuszki 71, proponując następujący porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Gminy Suwałki.

4.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Suwałki oraz wykonania uchwał w okresie między sesjami.

5.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.

6.  Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.

7.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr IV/41/03 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie przekazania przez Gminę Suwałki zadań publicznych dla Miasta Suwałki.

8.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2012 rok.

9.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012-2020.

10.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Suwałki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

11.  Przyjęcia Stanowiska Rady Gminy Suwałki w sprawie utrzymania w Suwałkach dotychczasowych struktur wojskowych, tj. 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

12.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13.  Wnioski i oświadczenia.

14.  Zamknięcie obrad.
 
                                                  Przewodniczący Rady
                                       Maciej Suchocki 

 

 


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU