Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWA艁KI - Urz膮d Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilo艣膰 mieszka艅c贸w: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilo艣膰 so艂ectw: 49
Wa偶ne miejscowo艣ci: 
Stary Folwark, P艂ociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urz膮d Gminy Suwa艂ki

pix
Gmina Suwa艂ki

psouu
Strona G艂贸wna »  Poprzednia strona »  OG艁OSZENIE

OG艁OSZENIE

Suwa艂ki, dnia 28 wrzesie艅 2009 roku

 

 

 

 

 

 

IG.M.341-3/09

OG艁OSZENIE

1. Nazwa i adres zamawiaj膮cego:  Gmina Suwa艂ki,
     woj. podlaskie,16-400 Suwa艂ki, ul. Ko艣ciuszki 71
     tel. fax. (087) 566 21 36, www.gmina.suwalki.pl
    e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl
2. Okre艣lenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

3. Przedmiot zamówienia:
„Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 101995B przez wie艣 Turówka Nowa od drogi powiatowej          Nr 1117B do km 1+352,26 w Turówce Nowej w Gminie Suwa艂ki”
(Kod CPV: 45233124-4  Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci膮gów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.)
Wykonanie na bazie istniej膮cej drogi nieutwardzonej o nawierzchni 偶wirowej na odcinku o d艂ugo艣ci 1352,26mb drogi o nawierzchni bitumicznej, w tym: nawierzchnia szeroko艣ci 5,5m   w obr臋bie skrzy偶owania z drog膮 powiatow膮 Nr 1117B na d艂ugo艣ci 15mb, a na dalszym odcinku drogi nawierzchnia szeroko艣ci 3,5m z betonu asfaltowego (warstwa 艣cieralna),  gr. warstwy 5,0cm po zag臋szczeniu, wyrównanie istniej膮cej podbudowy mieszank膮 kruszywow膮 (50% kruszywa 艂amanego) grubo艣膰 warstwy 8,0cm po zag臋szczeniu, podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie gr. 20cm u艂o偶ona na istniej膮cej podbudowie  szeroko艣膰 4,0m, obustronne pobocza 偶wirowe szeroko艣ci 1,00m.
 Szczegó艂owy zakres robót okre艣la za艂膮cznik do SIWZ w sk艂ad którego wchodz膮,  m. in. przedmiar robót, szczegó艂owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz projekt budowlany.
4. Okre艣lenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Adres strony internetowej, z której mo偶na pobra膰 specyfikacj臋 istotnych warunków zamówienia: www.gmina.suwalki.pl
Specyfikacj臋 istotnych warunków zamówienia dotycz膮c膮 przetargu mo偶na odebra膰 w siedzibie Urz臋du Gminy Suwa艂ki, pokój nr 8 w godz. 8:00 - 14:00.

5. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 listopada 2009 roku

6. Miejsce i termin sk艂adania ofert.
Ofert臋 przetargow膮 nale偶y z艂o偶y膰 w Urz臋dzie Gminy Suwa艂ki, ul. Ko艣ciuszki 71 pok. nr 7 (sekretariat) w terminie do dnia 19 pa藕dziernika 2009 roku do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nast膮pi w dniu 19 pa藕dziernika 2009 roku o godz. 11:05 w siedzibie zamawiaj膮cego pok. nr 11.

7. Wadium:
Zamawiaj膮cy nie wymaga wnoszenia wadium.

8. Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych, z艂o偶enia oferty wariantowej oraz udzielenia zamówienia uzupe艂niaj膮cego.
Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych oraz z艂o偶enia oferty wariantowej.
Zamawiaj膮cy dopuszcza udzielenie zamówienia uzupe艂niaj膮cego.

9. Kryterium oceny ofert.
Przy wyborze oferty zamawiaj膮cy b臋dzie kierowa艂 si臋 jednym kryterium:
Cena ofertowa - 100 %

10. Warunki udzia艂u w post臋powaniu.
O udzielenie zamówienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy którzy:
Spe艂niaj膮 nast臋puj膮ce warunki:
a) Nie podlegaj膮 wykluczeniu z ubiegania si臋 o udzielenie zamówienia publicznego na    podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówie艅 publicznych,
b) Spe艂niaj膮 warunki okre艣lone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówie艅 publicznych,
c) Wykonali w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zamówienia publicznego, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia odpowiadaj膮ce swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot niniejszego post臋powania.
d) S膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci, co najmniej na kwot臋 okre艣lon膮 w sk艂adanej ofercie.

Ocena spe艂niania wymaganych warunków udzia艂u w post臋powaniu dokonana zostanie wg. kryterium spe艂nia - spe艂nia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o艣wiadczeniach za艂膮czonych do oferty wymienionych w pkt 3 siwz.

11.  Termin zwi膮zania ofert膮.
Wykonawcy pozostan膮 zwi膮zani ofert膮 przez okres 30 dni od terminu sk艂adania ofert.

12.  Aukcja Elektroniczna.
W post臋powaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

13. Bli偶szych informacji mo偶na uzyska膰 w tutejszym Urz臋dzie pok. nr 8, tel. 566 21 36. Osob膮 uprawnion膮 do kontaktowania si臋 z Wykonawcami jest Zbigniew Mackiewicz.

14.  Og艂oszenie o zamówieniu zosta艂o zamieszczone w Biuletynie Zamówie艅 Publicznych w dniu           28 wrze艣nia 2009 roku pod Nr 335542-2009.


© 2002-2015 Gmina Suwa艂ki
URZ膭D GMINY SUWA艁KI
ul. 艢wierkowa 45, 16-400 Suwa艂ki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU