Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWA艁KI - Urz膮d Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilo艣膰 mieszka艅c贸w: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilo艣膰 so艂ectw: 49
Wa偶ne miejscowo艣ci: 
Stary Folwark, P艂ociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urz膮d Gminy Suwa艂ki

pix
Gmina Suwa艂ki

psouu
Strona G艂贸wna »  Poprzednia strona »  OG艁OSZENIE

OG艁OSZENIE

Suwa艂ki, dnia 28 maja 2009 roku

 

 

IG.M.341-2/09

OG艁OSZENIE

1. Nazwa i adres zamawiaj膮cego:  Gmina Suwa艂ki,
     woj. podlaskie,16-400 Suwa艂ki, ul. Ko艣ciuszki 71
     tel. fax. (087) 566 21 36, www.gmina.suwalki.pl
    e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl
2. Okre艣lenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

3. Przedmiot zamówienia:
„Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obr臋bie geod. Trzciane – Korkliny – Kropiwne Stare w na odcinku o d艂ugo艣ci 1,985 km”
(Kod CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg)
Wykonanie nawierzchni 偶wirowej z kruszywa naturalnego o gr. 20 cm, szer. 6 m, roboty ziemne - wykonanie rowów, wykonanie przepustów pod drog膮, wykonanie zjazdów oraz przepustów pod zjazdami.
Szczegó艂owy zakres robót do wykonania przedstawiony jest w do艂膮czonym do specyfikacji przedmiarze robót i specyfikacji technicznej.

4. Okre艣lenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- Adres strony internetowej, z której mo偶na pobra膰 specyfikacj臋 istotnych warunków zamówienia: www.gmina.suwalki.pl
- Specyfikacj臋 istotnych warunków zamówienia dotycz膮c膮 przetargu mo偶na odebra膰  w siedzibie Urz臋du Gminy Suwa艂ki, pokój nr 8 w godz. 8:00 - 14:00.

5. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 wrze艣nia 2009 roku

6. Miejsce i termin sk艂adania ofert.
Ofert臋 przetargow膮 nale偶y z艂o偶y膰 w Urz臋dzie Gminy Suwa艂ki, ul. Ko艣ciuszki 71 pok. nr 7 (sekretariat) w terminie do dnia 19 czerwca 2009 roku do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nast膮pi w dniu 19 czerwca 2009 roku o godz. 11:05 w siedzibie zamawiaj膮cego pok.        nr 11.

7. Wadium:
Zamawiaj膮cy nie wymaga wnoszenia wadium.

8. Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych oraz z艂o偶enia oferty wariantowej.
Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych oraz z艂o偶enia oferty wariantowej.

9. Kryterium oceny ofert.
Przy wyborze oferty zamawiaj膮cy b臋dzie kierowa艂 si臋 jednym kryterium:
Cena ofertowa - 100 %

10. Warunki udzia艂u w post臋powaniu.
O udzielenie zamówienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy którzy:
Spe艂niaj膮 nast臋puj膮ce warunki:
– s膮 uprawnieni do wyst臋powania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
– znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie przedmiotu zamówienia;
– posiadaj膮 uprawnienia niezb臋dne do wykonania prac b臋d膮cych przedmiotem zamówienia;
– posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi膮 pisemne zobowi膮zanie innych podmiotów do udost臋pnienia potencja艂u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
– zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 3 zamówienia  o charakterze i z艂o偶ono艣ci porównywalnej z niniejszym zamówieniem (dokumenty potwierdzaj膮ce, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie - referencje).
Nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie艅 publicznych.

Ocena spe艂nienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie za艂膮czonych dokumentów wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wg kryterium spe艂nia,        nie spe艂nia.

11.  Termin zwi膮zania ofert膮.
Wykonawcy pozostan膮 zwi膮zani ofert膮 przez okres 30 dni od terminu sk艂adania ofert.

12.  Aukcja Elektroniczna.
W post臋powaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

13. Bli偶szych informacji mo偶na uzyska膰 w tutejszym Urz臋dzie pok. nr 8, el. 566 21 36. Osob膮 uprawnion膮 do kontaktowania si臋 z Wykonawcami jest Zbigniew Mackiewicz.

14.  Og艂oszenie o zamówieniu zosta艂o zamieszczone w Biuletynie Zamówie艅 Publicznych w dniu 28 maja 2009 roku pod Nr 171208-2009.

 


© 2002-2015 Gmina Suwa艂ki
URZ膭D GMINY SUWA艁KI
ul. 艢wierkowa 45, 16-400 Suwa艂ki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU