Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWA艁KI - Urz膮d Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilo艣膰 mieszka艅c贸w: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilo艣膰 so艂ectw: 49
Wa偶ne miejscowo艣ci: 
Stary Folwark, P艂ociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urz膮d Gminy Suwa艂ki

pix
Gmina Suwa艂ki

psouu
Strona G艂贸wna »  Poprzednia strona »  OG艁OSZENIE

OG艁OSZENIE

Suwa艂ki, dnia 22 grudnia 2008 roku

 

 

 

IG.M.341-12/08

OG艁OSZENIE

1. Nazwa i adres zamawiaj膮cego:  Gmina Suwa艂ki,
     woj. podlaskie,16-400 Suwa艂ki, ul. Ko艣ciuszki 71
     tel. fax. (087) 566 21 36, www.gmina.suwalki.pl
    e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl
2. Okre艣lenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

3. Przedmiot zamówienia:
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby o艣wietlenia ulicznego, budynków i obiektów stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Suwa艂ki”.

Kod CPV:
 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, s艂oneczna i j膮drowa
 09310000-5 - Elektryczno艣膰
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby o艣wietlenia ulicznego, budynków i obiektów nale偶膮cych do Gminy Suwa艂ki.
2.Wykaz punktów odbioru energii w gminie Suwa艂ki obj臋tych przedmiotem zamówienia przedstawia za艂膮cznik Nr 1 do SIWZ.
3. Wymagania stawiane Wykonawcy w zwi膮zku z realizacja zamówienia:
- Wykonawcy zobowi膮zani s膮 do dokonania w艂asnej kalkulacji cenowej i zebrania wszelkich informacji, które mog膮 by膰 niezb臋dne do okre艣lenia odpowiedniej taryfy i ceny dla poszczególnych punktów poboru energii,
- Wykonawca ponosi odpowiedzialno艣膰 za jako艣膰, zgodno艣膰 z warunkami technicznymi  i  jako艣ciowymi przedmiotu zamówienia,
- wszelkie ustalenia i decyzje dotycz膮ce wykonywania zamówienia uzgadniane b臋d膮 przez Zamawiaj膮cego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
- okre艣lenie przez Wykonawc臋 telefonów kontaktowych i numerów fax, oraz innych ustale艅 niezb臋dnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

4. Okre艣lenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- Adres strony internetowej, z której mo偶na pobra膰 specyfikacj臋 istotnych warunków zamówienia: www.gmina.suwalki.pl
- Specyfikacj臋 istotnych warunków zamówienia dotycz膮c膮 przetargu mo偶na odebra膰  w siedzibie Urz臋du Gminy Suwa艂ki, pokój nr 8 w godz. 8:00 - 14:00.

5. Termin realizacji zamówienia:
Umowa na czas nieokre艣lony

6. Miejsce i termin sk艂adania ofert.
Ofert臋 przetargow膮 nale偶y z艂o偶y膰 w Urz臋dzie Gminy Suwa艂ki, ul. Ko艣ciuszki 71 pok. nr 7 (sekretariat) w terminie do dnia 30 grudnia 2008 roku do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nast膮pi w dniu 30 grudnia 2008 roku o godz. 11:15 w siedzibie zamawiaj膮cego pok. nr 11.

7. Wadium: Zamawiaj膮cy nie wymaga wnoszenia wadium.

8. Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych oraz z艂o偶enia oferty wariantowej:
- nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych,
- nie dopuszcza si臋 z艂o偶enia oferty wariantowej.

9. Kryterium oceny ofert.
Przy wyborze oferty zamawiaj膮cy b臋dzie kierowa艂 si臋 jednym kryterium:
Cena ofertowa - 100 %

10. Warunki udzia艂u w post臋powaniu.
1. O udzielenie zamówienia mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy spe艂niaj膮cy warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie艅 publicznych oraz nie podlegaj膮 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie艅 publicznych.
2. Wykonawca musi posiada膰 zarejestrowan膮 dzia艂alno艣膰 w zakresie obejmuj膮cym przedmiot zamówienia oraz posiada膰 koncesj臋 na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obrotu energi膮 elektryczn膮 wydan膮 przez Prezesa Urz臋du Regulacji Energetyki.
3. Wykonawca musi mie膰 zawart膮 umow臋 z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na 艣wiadczenie us艂ug dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduj膮 si臋 miejsca dostarczania energii elektrycznej
4. Wykonawca gwarantuje 艣wiadczenie us艂ugi bilansowania handlowego, a tym samym Zamawiaj膮cy zwolniony b臋dzie z obowi膮zku zawarcia dodatkowej umowy z podmiotem
 uprawnionym do 艣wiadczenia us艂ugi bilansowania handlowego.

Ocena spe艂nienia warunków przez Oferentów dokonana zostanie na podstawie za艂膮czonych dokumentów wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wg kryterium spe艂nia, nie spe艂nia.

11.  Termin zwi膮zania ofert膮.
Oferenci pozostan膮 zwi膮zani ofert膮 przez okres 30 dni od terminu sk艂adania ofert.

12. Aukcja Elektroniczna.
W post臋powaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

13. Zamówienia uzupe艂niaj膮ce
 Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 udzielania zamówie艅 uzupe艂niaj膮cych w trybie art.  67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówie艅 publicznych w przypadku zwi臋kszenia ilo艣ci poboru energii elektrycznej na obiektach istniej膮cych lub nowo wybudowanych.

14. Bli偶szych informacji mo偶na uzyska膰 w tutejszym Urz臋dzie pok. nr 8,  tel. 566 21 36. Osob膮 uprawnion膮 do kontaktowania si臋 z oferentami jest Zbigniew Mackiewicz.

15. Og艂oszenie o zamówieniu zosta艂o zamieszczone w Biuletynie Zamówie艅 Publicznych w dniu 22 grudnia 2008 roku.

 


© 2002-2015 Gmina Suwa艂ki
URZ膭D GMINY SUWA艁KI
ul. 艢wierkowa 45, 16-400 Suwa艂ki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU