Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWA艁KI - Urz膮d Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilo艣膰 mieszka艅c贸w: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilo艣膰 so艂ectw: 49
Wa偶ne miejscowo艣ci: 
Stary Folwark, P艂ociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urz膮d Gminy Suwa艂ki

pix
Gmina Suwa艂ki

psouu
Strona G艂贸wna »  Poprzednia strona »  OG艁OSZENIE

OG艁OSZENIE

 

 

 

Suwa艂ki, dnia 29 czerwca 2007 roku

IG.A.341-4/07

OG艁OSZENIE


1. Nazwa i adres zamawiaj膮cego: Gmina Suwa艂ki,
      woj. podlaskie,16-400 Suwa艂ki, ul. Ko艣ciuszki 71
      tel. fax. (087) 566 21 36, www.gmina.suwalki.pl
           e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl
2. Okre艣lenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony 

3. Przedmiot zamówienia:
„Rozbudowa wodoci膮gu Kaletnik-Bobrowisko do wsi Wiatro艂u偶a Pierwsza”

        (Kod  CPV 45.23.13.00-8 )
          Budowa sieci wodoci膮gowej z rur PVC 艣rednicy 110mm L=3 471mb z uzbrojeniem: zasuwy liniowe DN 100mm -3szt., hydranty p.po偶arowe nadziemne  DN 80 z zasuwami 偶el. 80 mm – 6 szt.  przecisk pod droga asfaltow膮 Ø 159,0 x 5,0 mm L = 20,0 mb, przej艣cie pod rzek膮  Ø 159,0 x 5,0 mm rozkopem L = 12,0 mb. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci.
          Szczegó艂owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za艂膮cznik do SIWZ.

4. Termin realizacji zamówienia: do 30 wrze艣nia 2007r.


5. Miejsce i termin sk艂adania ofert.
Ofert臋 przetargow膮 nale偶y z艂o偶y膰 w Urz臋dzie Gminy Suwa艂ki, ul. Ko艣ciuszki 71 pok. nr 7 (sekretariat) w terminie do dnia 23 lipca 2007 roku do godz. 1100.
Otwarcie ofert nast膮pi w dniu  23 lipca 2007 roku o godz. 1105 w siedzibie zamawiaj膮cego pok. nr 11.

6. Wadium.
    Wykonawca winien, w terminie sk艂adania ofert tj. do 23 lipca 2007 roku do godziny 11ºº, wnie艣膰 wadium w wysoko艣ci 5000,00z艂 (s艂ownie: pi臋膰 tysi臋cy  z艂otych).

7. Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych oraz z艂o偶enia oferty wariantowej.
Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych oraz z艂o偶enia oferty wariantowej.

8. Kryterium oceny ofert.
Przy wyborze oferty zamawiaj膮cy b臋dzie kierowa艂 si臋 jednym kryterium:
Cena ofertowa - 100 %

9.    Warunki udzia艂u w post臋powaniu.
         W post臋powaniu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 wykonawcy, którzy :
1. Spe艂niaj膮 nast臋puj膮ce warunki:
a) s膮 uprawnieni do wyst臋powania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
b) posiadaj膮 uprawnienia niezb臋dne do wykonania prac b臋d膮cych przedmiotem zamówienia;
c) znajduj膮 sie w sytuacji ekonomicznej  i  finansowej   zapewniaj膮cej wykonanie przedmiotu zamówienia:
d) posiadaj膮 niezb臋dna wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
e) zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 zamówienia o charakterze i z艂o偶ono艣ci porównywalnej z niniejszym zamówieniem (dokumenty potwierdzajace wykonanie zamówienia).
2. Nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania na podstawie  i art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie艅 publicznych.
3. Spe艂niaj膮 warunki przewidziane w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie艅 publicznych.
Ocena spe艂nienia warunków przez Oferentów dokonana zostanie na podstawie za艂膮czonych dokumentów wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wg kryterium „spe艂nia”, „nie spe艂nia”.

10.Termin zwi膮zania ofert膮.
 Oferenci pozostan膮 zwi膮zani ofert膮 przez okres 30 dni od terminu sk艂adania ofert.

11.Bli偶szych informacji mo偶na uzyska膰 w tutejszym Urz臋dzie pok. nr 8,  tel. 566 21 36. Osob膮 uprawnion膮 do kontaktowania si臋 z oferentami jest Zbigniew Mackiewicz.

12.Og艂oszenie o zamówieniu zosta艂o zamieszczone w Biuletynie  Zamówie艅 Publicznych w dniu           29 czerwca 2007  roku.

 


© 2002-2015 Gmina Suwa艂ki
URZ膭D GMINY SUWA艁KI
ul. 艢wierkowa 45, 16-400 Suwa艂ki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU