Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark i Leszczewek w Gminie Suwałki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark i Leszczewek w Gminie Suwałki


Suwałki, 30 marca 2015 roku
PP. 6721.1.2.2015

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUWAŁKI


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark i Leszczewek w gminie Suwałki

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr IV/28/15 z dnia 17 lutego 2015 roku, o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark i Leszczewek w gminie Suwałki.


Granicami opracowania objęto obszar w granicach obowiązującego planu zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Suwałki Nr XXXVI/314/06 z dnia 23 sierpnia 2006 roku.
 
Celem opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zmiana ustaleń planu dotyczących zasad kształtowania zabudowy dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia 28UO, dostosowanie zapisów planu do obowiązujących przepisów w zakresie zgodności z art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz zmiana ustaleń dotyczących przestrzeni publicznych, w odniesieniu do całego obszaru objętego planem.
 
Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU