internetowe forum
planowania przestrzennego

konsultacje społeczne na potrzeby koncepcji
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębów geodezyjnych osinki i okuniowiec
w gminie suwałki

Liczba głosów: 7

Wójt Gminy Suwałki zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec w Gminie Suwałki.
Konsultacje dotyczą terenów o unikalnych krajobrazach. Zachodzi potrzeba ustalenia zasad zagospodarowania obszaru, z którego walorów korzystać będą wszyscy mieszkańcy, nie tylko Gminy Suwałki.
Chcemy poznać wszystkie pomysły dotyczące przyszłego zagospodarowania terenu w obrębie wsi Osinki i Okuniowiec, zebrać pomysły, opinie i uwagi mające na celu wprowadzenie ładu do analizowanej przestrzeni.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania terenu i możliwości jego zabudowy. Chcemy wspólnie wypracować  najlepsze rozwiązania
i zaprojektować przestrzeń z uwzględnieniem walorów przyrodniczych terenów.

Warto sobie uświadomić, że możemy mieć wpływ na jakość naszego otoczenia.

Zapraszamy wszystkich do składania wniosków i uwag.

ZAPOZNAJ SIĘ Z PROPOZYCJĄ USTALEŃ TEKSTU PLANU MIEJSCOWEGO. ZAPRASZAMY! (http://www.arch.gmina.suwalki.pl/pliki/20181010814-820285017.pdf)

ZAPOZNAJ SIĘ Z PROPOZYCJĄ RYSUNKU PLANU MIEJSCOWEGO. ZAPRASZAMY! (http://www.arch.gmina.suwalki.pl/pliki/201810121216-456882768.pdf)

 

FILM autor Hubert Stojanowski, muzyka Piotr Fiedorowicz

ZDJĘCIA  autor Jarosław Borejszo

Konsultacje społeczne na potrzeby koncepcji
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec
w Gminie Suwałki

ETAP II. Konsultacje prowadzone w okresie od 1 października 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

 1. PUNKT KONSULTACYJNY - pokój 109 w Urzędzie Gminy Suwałki  

 2. zbieramy wnioski i uwagi: od 1 października 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

 3. zakończenie II etapu - do 15 grudnia 2018 r.

ETAP I. Konsultacje prowadzone w okresie od 21 listopada 2016 r. do 21 kwietnia 2017 r.

ETAPY KONSULTACJI  prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) (podstawy prawne konsultacji)

 1. zawiadomienie o konsultacjach: 21 listopada 2016 r. (do pobrania w pdf:  ulotka, ankieta)

 2. wywiad kwestionariuszowy wśród mieszkańców wskazanego terenu wsi Osinki i Okuniowiec:   21 listopada 2016 r. – 21 grudnia 2016 r.

 3. spotkanie z ekspertami w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suwałki:  6 grudnia 2016 r. w godz. 12.00 – 14.00 (krajobraz, metody waloryzacji krajobrazu, stanowiska archeologiczne)

 4. zbieramy ankiety, wnioski, które wykorzystamy w warsztacie konsultacyjnym: do 31 stycznia 2017 r.

 5. warsztat konsultacyjny z użyciem map w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Suwałki: 9 lutego 2017 r. w godz. 10.00 – 14.00

 6. zbieramy wnioski i uwagi: do 24 marca 2017 r.

 7. zakończenie I etapu pogłębionych konsultacji społecznych

ETAPY PROCEDURY PLANISTYCZNEJ prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.)

 1. podjęcie uchwały w sprawie opracowania mpzp (do pobrania w pdf: uchwała intencyjna)

 2. obwieszczenie, ogłoszenie i zawiadomienia dotyczące podjęcia uchwały i możliwości składania wniosków:  04 listopada 2016 r.

obwieszczenie

wniosek - formularz

 1. opracowanie projektu planu rozpatrując wnioski wraz z towarzyszącymi prognozami: 31 grudnia 2016 r. - 21 kwietnia 2016 r.

 2. przekazanie projektu planu do zaopiniowania i uzgodnień: po 21 kwietnia 2016 r.

 3. wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień

 4. ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu

 5. wyłożenie projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu i organizacja dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

 6. zbieranie uwag dotyczących projektu planu

 7. rozpatrzenie uwag

 8. przedstawienie radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z załącznikami

 

Podstawy prawne

 

 1. Dokumentacja konkursu  nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15 w ramach działania z kategorii 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego - Wiedza Edukacja Rozwój.

 2. Dokumentacja projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” objętego umową nr POWR.02.19.00-00-KP25/15, zawartą dnia 31.03.2016 r. pomiędzy Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku a Ministrem Rozwoju

oraz

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) - art. 5 a

„1. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.”

 1. Uchwała Nr XX/176/04 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 128, poz. 1736). (pobierz/otwórz)

 2. Uchwała Nr XXII/182/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Osinki i Okuniowiec w Gminie Suwałki. (pobierz/otwórz)

 

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje dotyczące konsultacji społecznych
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu geodezyjnego Osinki i Okuniowiec 
- wyślij zgłoszenie.

Dziękujemy!

 
 
Wysyłając zgłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych - Gminę Suwałki: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,
moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu związanym z przeprowadzeniem konsultacji.