Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 r.

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 r.

Suwałki, dnia 07 lutego 2017 r.

IG.631.1.2017.AP

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Suwałki ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Nabór odbędzie się od dnia 27 lutego 2017 r. do dnia 15 marca 2017 r. lub do wyczerpania  środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Suwałki nr Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Suwałki nr  IV/23/15 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy  Suwałki na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków  (Dz. Urz. Województwa. Podlaskiego  z 2015 roku poz. 580).

Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy.

Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków zamieszkałych na obszarze gminy, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie wynoszące do 50% kosztów zakupu  i montażu przydomowej oczyszczalni ( będą podlegały rozliczeniu tylko faktury z roku 2017), nie więcej jednak niż 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), pod warunkiem nie zalegania z opłacaniem opłat i podatków lokalnych do Urzędu Gminy Suwałki.

Zgłoszenie zakończenia inwestycji należy złożyć  najpóźniej  w terminie do                         15 listopada 2017  roku. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie potwierdzające, że wykonane roboty i zakupione materiały, na które przedłożono faktury, zostały wykorzystane wyłącznie  do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wzory dokumentów są poniżej  oraz w Urzędzie Gminy  - biuro obsługi interesanta lub w pokoju nr 139.


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU