Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Informacja o naborze wniosków na przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2016 r.

Informacja o naborze wniosków na przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2016 r.

Suwałki, dnia 15 lutego 2016 r.Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji  na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2016 r.

1.  Wójt Gminy Suwałki stosownie do art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515ze zm.) ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Nabór odbędzie się od dnia 01 marca 2016 r. do wyczerpania się środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.
2.  Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Suwałki nr  IV/23/15 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy  Suwałki na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków  (Dz. Urz. Województwa. Podlaskiego  z 2015 roku poz. 580).
3.  Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy.
4.   Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków zamieszkałych na obszarze gminy, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
5. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie wynoszące do 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ( będą podlegały rozliczeniu tylko faktury z roku 2016), nie więcej jednak niż 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), pod warunkiem nie zalegania z opłacaniem opłat i podatków lokalnych do Urzędu Gminy Suwałki.
6. Zgłoszenie zakończenia inwestycji należy złożyć  najpóźniej  w terminie do 15 listopada 2016  roku. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie potwierdzające , że wykonane roboty i zakupione materiały, na które przedłożono faktury, zostały wykorzystane wyłącznie  do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
7. Wzory dokumentów są do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Suwałki http://www.gmina.suwalki.pl – zakładka „Ochrona Środowiska → Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków → Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz w Urzędzie Gminy  - biuro obsługi interesanta lub w pok. nr 139.
 


Dokumenty do pobrania:
1. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia.
2. Uchwała Rady Gminy Suwałki nr  IV/23/15 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy  Suwałki na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.
3. Zgłoszenie wykonania przedsięwzięcia.

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU