Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  IG.A.271.2.2012.IG.A - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Mała Huta

IG.A.271.2.2012.IG.A - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Mała Huta

Suwałki, dnia 25 maja 2012r.

IG.271.1.2012.2012.IG.A

 OGŁOSZENIE

Suwałki: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Mała Huta
Numer ogłoszenia: 116817 - 2012; data zamieszczenia: 25.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suwałki , ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5662136, faks 087 5662136.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Mała Huta.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Mała Huta. Sieć wodociągowa: Rurociąg PE100 DN90 SDR17 L=456,0m Rurociąg PE100 DN110 SDR17 L=2252m Rurociąg PE100 DN110 SDR11 - przewiert L=432,0m Hydrant ppoż. nadziemny DN80 szt. 13 Hydrant ppoż. podziemny DN80 szt. 1 Zasuwa DN100 szt. 14 Zasuwa DN80 szt. 14 Studnia odpowietrzająca szt. 1 Sieć kanalizacji sanitarnej: Przepompownia sieciowa szt. 2 Przepompownia przydomowa szt. 2 Kolektor grawitacyjny DN200 L=1625,0m Kolektor ciśnieniowy PE100 DN90 SDR17 L=565,0m Kolektor ciśnieniowy PE100 DN63 SDR17 L=252,0m Kolektor ciśnieniowy PE100 DN63 SDR11 - przewiert L=431,0m Kolektor ciśnieniowy PE100 DN75 SDR17 L=748,0m Komora rewizyjna KR1 szt. 1 Studzienka rewizyjna PE1000 szt. 19 Studzienka rewizyjna PP DN425mm szt. 44 Zasuwa do ścieków DN50 szt. 3 Komora odpowietrzająca szt. 1 Remont 10 szt. przepompowni przydomowych polegający na : - zamontowaniu zasuw dn 40 na rurociągu tłocznym Pe40 - wymianie sterowania z pływaków na sondę hydrostatyczną - wymianie kompletnego sterowania elektronicznego - wymianie pomp wyporowych na nowe o wysokości podnoszenia do 1MPa - dostosowaniu przepompowni do obsługi z poziomu terenu w istniejących studniach betonowych Ø 1200 2. Wykonawca dla niniejszego zamówienia zobowiązany jest również wykonać poniższe czynności, a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie cenie ofertowej: 1) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie obiektów oraz wykonanie bieżącej inwentaryzacji powykonawczej, 2) poniesienie kosztów wyłączeń i włączeń dotyczących sieci i przyłączy 3) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń ( w tym na nadzór archeologiczny) opinii niezbędnych do wykonania kompletnego działania i przekazania go do użytku, 4) uzyskanie stosownych zezwoleń oraz spełnienie warunków wynikających z pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Suwałkach z dnia 6 marca 2012 r. Nr SZN.5142.1.2012.PK na prowadzenie robót budowlanych na dz. nr 99/6 i 07/2 (załącznik do SIWZ ), 5) zapewnienie nadzoru archeologicznego, 6) spełnienie warunków decyzji Starosty Suwalskiego z dnia 3.06.2011r. Nr OŚR.63.41.14.2011.JM udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na przejście rurociągiem sieci pod dnem jeziora Krzywe, 7) wyposażenie sieciowych przepompowni ścieków w monitoring, zgodnie z wytycznymi w projekcie budowlanym z włączeniem do istniejącego systemu telemetrii zlokalizowanego w Przedsiębiorstwie WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk, Suwałki ul. Zacisze 7, 8) wykonanie zasilania elektrycznego przepompowni sieciowych w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym ( zgodnie z warunkami i umowami przyłączenia stanowiącymi załącznik do SIWZ) oraz przepompowni przydomowych w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, 9) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 10) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż., 11) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu, 13) poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego ( w tym przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i uzyskania decyzji - zgody na zajęcie pasa drogowego, jego oznakowanie i opłatę za zajęcie), jak również koszt wypłaty odszkodowania na rzecz osób trzecich, 14) przygotowanie badań, prób i rozruchu, jak również dokonania niezbędnych odkrywek do dokonania prób, 15) naprawy uszkodzonych w trakcie realizacji inwestycji urządzeń uzbrojenia podziemnego, 16) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej, na cały czas jej trwania. Część inwestycji, działki nr 99/6 i 97/2 położone są na terenie wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych pod nr A-945 Zespół dworski w Hucie, przez co objęte są ścisłą prawną ochroną konserwatorską. Szczegółowy zakres robót określają załączniki do SIWZ w skład których wchodzą, m. in. przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót projekty budowlane, operat wodno-prawny..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Roboty tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.30-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie oświadczenia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie wykazu i oświadczenia

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie oświadczenia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie wykazu i oświadczenia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że będzie mógł korzystać z zasobów tych podmiotów w okresie wykonywania zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania. Oświadczenie o spelnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy Pzp. Oświadczenie kierownika budowy o odbyciu co najmniej 2-letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków z podaniem terminu i miejsca odbycia praktyki.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian treści zawartej umowy. Zmiany dotyczące terminu wykonania robót budowlanych, zakresu tych robót lub wysokości wynagrodzenia Wykonawcy możliwe są w sytuacji wyjątkowej w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych, uzupełniających lub wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Suwałki, 16-400 Suwałki ul. Kościuszki 71 pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71, pok. nr 17 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU